Екипите на GBSC Ltd., нейните акционери Horizon Software Solutions (Великобритания) и Глобал Сис ЕООД са внедрили успешно десетки собствени брокерски, дилърски и бек-офис банкови системи в основните Български финансови институции.


GBSC 2010 е проектирана като интегрирано, модулно решение . Системата покрива всички дейности в Трежъри Фронт и Бек Офиса. Чрез WEB базирани модули се осигурява свързаност за цялата клонова структува и директен достъп на клиенти.


GBSC 2010 осигурява всички необходими модули за изграждане на цялостно решение за Трежъри Фронт и Бек Офис, клонова структура, онлайн клиентски достъп. Системата е проложима както за Банки, така и за големи инвестиционни посредници и Asset Management дружества.
За GBSC 2010 е стандарт интеграцията с пазарните лидери Reuters Kondor+, Bloomberg,Wall Street Systems, както и с депозитарните институции CDAD, BNB, Clear Stream, системата на SWIFT и борсовата платформа Xetra. GBSC 2010 стандартно поддържа FIX протокол и MSQ свързаност.

Какво предлагаме?


Интегрирана информационна система обхващаща всички дейности по обработката на финансовите операции в Трежъри Фрон и Бек Офис, клонова мрежа. Изградена на модулен принцип и е гъвкава при конфигурация и пригаждане към специфични изисквания. Подходяща за Банки, Инвестиционни посредници, Асет Мениджмънт дружества.


GBSC 2010 Обхваща следните дейности:

  • Операции с акции и облигации, Първично дилърсъво на ДЦК, чужди пазари;
  • Трейдинг сделки с Валута, Паричен Пазар, Репо сделки, Разплащания и Ликвидност;
  • Попечителски услуги и админ на пенсионни и взаимни фондове, NAV отчети;
  • Асет Мениджмънд фронт и бек офис модули, дистрибуция, CRM и репортинг;
  • Интерфейси с борсови платформи, BSE Xetra, Bloomberg, Reuters и SWIFT;
  • Сетълмент в ЦДАД, SWIFT клиринг и интерфейси към платежните системи;
  • Web модули за лесна работа в клонова структура и онлайн клиентски достъп;
  • Интерфейси с други банкови системи, онлайн банкиране и кол център системи.