GBSC 2010 е проектирана като интегрирано, модулно решение. Системата покрива всички дейности в Трежъри и Бек Офиса:

 • Брокерски сделки с Ценни Книжа на местни и чужди пазари.

 • Дилърски операции с всички видове бондове, включително български ДЦК, участие на аукциони на БНБ и дейността като Първичен дилър.

 • Сетълмент в ЦДАД, BNB и чужди депозитари чрез мрежата на SWIFT Net.

 • Интерфейси към платежните системи RTGSS, Target 2, Bisera.

 • Интерфейс с борсовата платформa Xetra BSE.

 • Попечителси услуги, Банка депозитар, Администриране на договорни и пенсионни фондове, Ежедневни NAV изчисления.

 • Sub-General Ledger модул и пълна автоматизация на процеса по осчетоводяване на трежъри сделките.

 • Web базиран модул за нуждите на клонова мрежа.

 • Автоматизация на всички дейност по функциите на „Регистрационен Агент” – достъпни в Head Office and Branch Network.

 • Online Web Client модул предоставящ данни за пазара в реално време.

 • Интерфейси с Core Banking, Data Warehouse, Online Banking, CRM, ERP and други системи в банковата инфраструктура.

 

Софтуерната платформа на системата е Win32 Client/Server. Базата данни е MS SQL 2005/2008. Интерфейсите на системата са базирани на MQSeries 6 и по-високи, FIX 4.x и по-висока, HTTPS, както и директните API (.net, c, c++) извиквания. Потребителският интерфейс е съвместим с последните технологични стандарти и предлага уникално удобна и гъвкава работна среда. Всички визуални представяния на данни са достъпни под форма за печат, PDF, XLS и имейл.

Системата следва STP дизайн. Процесите стартират с нареждания (Order) от клиент и протичат без нужда от ръчно въвеждане на данни. Архитектурата на GBSC 2010 реализира автоматизирана end-to-end обработка на всички процеси по сделка.

Осчетоводяването на сделките е напълно автоматизирано с помощта на специализиран Accounting модул който поддържа всички необходими счетоводни данни, генерира счетоводни записвания и осигурява реконсилация с General Ledger.